standard chartered thẻ tín dụng cic là gì mail.vpbank.com.vn ema forex bảo lãnh thanh toán là gì ban muon hen ho tap 277

TERCRA

FESTA MAJOR SEGURA

Mesures de seguretat segons la normativa del PROCICAT

Prevenció de la COVID-19

AFORAMENT
L'aforament de les activitats està determinat per l'aforament màxim
permès en cada moment, tenint en compte l'espai disponible per a públic
i sempre respectant la distància física de seguretat entre participants d'
1,5 metres i espai de 2,5 m 2 per persona i sotmès a les mesures més
restrictives de la Generalitat de Catalunya que siguin d'aplicació, No es
podrà comptabilitzar l'espai ocupat per tarimes, altres infraestructures i/o
serveis en aquest càlcul.
Límit al 50 0/0 d'aforament i amb les mesures de control d'aglomeracions.
CONVOCATÒRIA I SEGUIMENT DE CONTACTES
Per tal d'evitar l'efecte crida general, les activitats es realitzaran amb
reserva prèvia preferentment online, remarcant en tota la comunicació
que només tindran accés les persones amb reserva.
La reserva incorporarà la recollida de dades de contacte de la persona
(telèfon i correu electrònic) per permetre la comunicació en cas
d'identificació de casos positius. La recollida de dades es farà d'acord
amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i les dades es conservaran
durant 1 mes.
Igualment, els organitzadors hauran de disposar de les llistes del
personal que hi participa (entitats, colles. artistes, tècnics…) durant 1
mes, siguin de l'organitzador que siguin, per poder reconstruir possibles
contactes si posteriorment s'identifica un cas positiu entre ells.
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI
L'espai destinat a la realitzaci6 de l'activitat estarà tancat en tot el seu
perímetre, diferenciant l'espai per al públic i l'espai escènic i escenari.

Els accessos s'hauran de realitzar en zones de cues organitzades amb
catenàries o cintes d'abalisament per mantenir la distància física, i
estaran diferenciats de forma independent per a l'entrada i la sortida.
La posició dels assistents estarà marcada respectant la distància física
recomanada mitjançant seients o marques al terra, que siguin fàcils de
retirar sense deixar rastre.
Es disposarà del personal de seguretat, control d'accés i aforament i
acomodació que sigui necessari per garantir el compliment d’aquestes
mesures.
COMUNICACIÓ
S'instal•larà la senyalització informativa de les mesures de salut i
seguretat.
En cas d'activitats itinerants, la comunicació i cartelleria hauran de
remarcar que són actes per a ser contemplats des de balcons, finestres i
terrats.
En cas d'espectacles pirotècnics, la comunicació i cartelleria indicarà que
el públic no podrà accedir al carrer durant l'espectacle.
PROTECCIÓ PERSONAL, HIGIENE I NETEJA
Participants
S'atendrà a les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa a
l’ús d'elements de protecció individual.
Ús obligatori de mascareta (a partir dels 6 anys).
Es disposarà de sistema de neteja de mans.
Desinfecció i neteja dels elements comuns o que poden ser manipulats
pels assistents.
No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.
No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o
que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
Infraestructures
Els organitzadors hauran de complir les mesures de seguretat i salut de
les infraestructures i caldrà garantir la seva desinfecció abans de l'inici i a
la finalització de l'activitat i també les desinfeccions entre activitats en cas
d'actes successius.
En el cas de cabines WC, assegurar un procediment que garanteixi la
desinfecció constant.