FESTA MAJOR SEGURA

Mesures de seguretat segons la normativa del PROCICAT

Prevenció de la COVID-19

AFORAMENT

L’aforament de les activitats està determinat per l’aforament màxim permès en cada moment, tenint en compte l’espai disponible per a públic i sempre respectant la distància física de seguretat entre participants d’ 1,5 metres i espai   de 2,5 m 2 per persona i sotmès a les mesures més restrictives de la Generalitat de Catalunya que siguin d’aplicació, No es podrà comptabilitzar l’espai ocupat per tarimes, altres infraestructures i/o serveis en aquest càlcul.

Límit al 50 0/0 d’aforament i amb les mesures de control d’aglomeracions.

CONVOCATÒRIA I SEGUIMENT DE CONTACTES

Per tal d’evitar l’efecte crida general, les activitats es realitzaran amb reserva prèvia preferentment online, remarcant en tota la comunicació que només tindran accés les persones amb reserva.

La reserva incorporarà la recollida de dades de contacte de la persona (telèfon i correu electrònic) per permetre la comunicació en cas d’identificació de casos positius. La recollida de dades es farà d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i les dades es conservaran durant 1 mes.

Igualment, els organitzadors hauran de disposar de les llistes del personal que hi participa (entitats, colles. artistes, tècnics…) durant 1 mes, siguin de l’organitzador que siguin, per poder reconstruir possibles contactes si posteriorment  s’identifica un cas positiu entre ells.

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI

L’espai destinat a la realitzaci6 de l’activitat estarà tancat en tot el seu perímetre, diferenciant l’espai per al públic i l’espai escènic i escenari.

Els accessos s’hauran de realitzar en zones de cues organitzades amb catenàries o cintes d’abalisament per mantenir la distància física, i estaran diferenciats de forma independent per a l’entrada i la sortida.

La posició dels assistents estarà marcada respectant la distància física recomanada mitjançant seients o marques al terra, que siguin fàcils de retirar sense deixar rastre.

Es disposarà del personal de seguretat, control d’accés i aforament i acomodació que sigui necessari per garantir el compliment d’aquestes mesures.

COMUNICACIÓ

S’instal•larà la senyalització informativa de les mesures de salut i seguretat.

En cas d’activitats itinerants, la comunicació i cartelleria hauran de remarcar que són actes per a ser contemplats des  de balcons, finestres i terrats.

En cas d’espectacles pirotècnics, la comunicació i cartelleria indicarà que el públic no podrà accedir al carrer durant l’espectacle.

PROTECCIÓ PERSONAL, HIGIENE I NETEJA

Participants

S’atendrà a les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa a l’ús d’elements de protecció individual.

Ús obligatori de mascareta (a partir dels 6 anys).

Es disposarà de sistema de neteja de mans.

Desinfecció i neteja dels elements comuns o que poden ser manipulats pels assistents.

No es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Infraestructures

Els organitzadors hauran de complir les mesures de seguretat i salut de les infraestructures i caldrà garantir la seva desinfecció abans de l’inici i a la finalització de l’activitat i també les desinfeccions entre activitats en cas d’actes successius.

En el cas de cabines WC, assegurar un procediment que garanteixi la desinfecció constant.